توضیح لینک توضیح لینک
امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بارم بندی پایه دهم ریاضی فیزیک
#1
یکی از بهترین روش ها برای برنامه ریزی متناسب امتحانات آگاهی از بارم بندی و نمره هر درس می باشد . بارم بندی امتحانات نسبت به هر رشته متفاوت می باشد و با آگاهی از بارم بندی سوالات امتحانات هر درس می توان بر اساس اولویت ها برای مطالعه امتحانات برنامه ریزی نمود . 


دانش آموزان تمام مقاطع می بایست پیش از فرا رسیدن فصل امتحانات تمامی دروس خود را جمع بندی کرده و آمادگی لازم را برای امتحانات پایانی سال داشته باشند . اولویت بندی قسمت های مختلف هر کتاب یکی از بهترین روش ها برای تضمین موفقیت در امتحانات است . اما بدون داشتن یک برنامه ریزی مناسب و آگاه نبودن از میزان نمره اختصاص داده شده به هر درس ، موفقیت در امتحان میسر نخواهد بود .
با دانستن بارم بندی هر درس می توانید توجه بیشتری به بخش های مهم تر کتاب اختصاص داده و مطالعه خود را براساس آن اولویت بندی نمایید . در ادامه بارم بندی امتحانات دروس پایه دهم رشته ریاضی فیزیک را ارائه می دهیم تا دانش آموزان بتوانند بر اساس این بارم بندی عملکردی مطلوب در امتحانات داشته باشند . 
دروس پایه دهم رشته ریاضی فیزیک شامل فیزیک 1 ، شیمی 1 ، هندسه 1 ، ریاضی 1 ، جغرافیای ایران ، نگارش 1 ، کارگاه کارآفرینی و تولید ، آمادگی دفاعی ، تفکر و سواد رسانه ای ، دین و زندگی 1 ، انگلیسی 1 ، عربی ،زبان قرآن 1 و فارسی 1 می باشد که در ادامه می توانید بارم بندی و نمره امتحانات مربوط به هر درس پایه دهم رشته ریاضی فیزیک را مشاهده نمایید . 

بارم بندی امتحانات دروس عمومی پایه دهم ریاضی فیزیک
بارم بندی درس دین و زندگی 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک 

از هر دانش آموز در هر امتحان پايانی دو نيم صفحه از آيات شريفه ابتدای هر درس ، امتحان قرائت به عمل مي آيد . شيوه نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزش يابی مستمر انجام می گيرد .
باتوجه به این که گسترش بیماری کرونا در مناطق مختلف کشور روبه افزایش بوده و شرایط آموزشی هر یک از استان ها بایکدیگر متفاوت است، لذا بارم بندی های ارائه شده برای امتحانات نوبت دوم خرداد ماه 1400 بر اساس وضعیت استان ها در شرایط عادی، زرد و قرمز ارائه شده است.


بارم بندی دین و زندگی 1 رشته ریاضی (عادی، زرد و قرمز)
درس
پایانی نوبت اول
پایانی نوبت دوم
شهریور ، بزرگسال و دی ماه
اول و دوم
5
5
2
سوم و چهارم
6
3.5
پنجم و ششم
5
2
هفتم و هشتم

3
2.5
نهم و دهم

5
3.5
یازدهم و دوازدهم

4
2.5
جمع
16
16
16


دریافت نمونه سوالات امتحان دین و زندگی 1 پایه دهم رشته ریاضی با پاسخ تشریحی


بارم بندی درس عربی ، زبان قرآن 1 پایه دهم ریاضی فیزیک

بارم بندی امتحان كتبی عربی زبان قرآن 1 پايه دهم نوبت اول رشته ریاضی فیزیک از درس اول تا پايان درس چهارم :

بارم بندی عربی زبان قرآن 1 رشته ریاضی (عادی، زرد و قرمز)
مهارت های زبانی
موضوع
نمره
الف :
مهارت واژه شناسی
نوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله ، ( زير کلمات خط کشيده می شود .)
2
مترادف و متضاد ( همانند تمرينات کتاب )
تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ( دو مورد )
نوشتن مفرد يا جمع اسم ( در حد اسم های موجود در کتابهای هفتم تا دهم )
ب :
مهارت ترجمه به
فارسی
ترجمه جمله های عربی به فارسی
7
انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی ( دو جمله )
تكميل ترجمه ناقص
ج :
مهارت شناخت و
كاربرد قواعد
ترجمه فعل های ماضی ساده ، ماضي استمراری ، ماضی منفی ، مضارع منفی ، امر، نهی ، و مستقبل و نيز مصدر در جمله
8
تشخيص فعل ماضی ، مضارع ، امر و نهی و نيز مصدر مناسب براي جای
خالی در جمله يا تشخيص نوع فعل يا تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر
معنا ميان چند کلمه
کاربرد عدد های اصلی و ترتيبی
ساعت خوانی
تشخيص ضمير و اسم اشاره مناسب براي جای خالی در جمله با توجه
به قرائن و در قالب سوال چند گزينه ای يا شناخت آنها مانند تمرين هفتم
درس اول
د :
مهارت درک و فهم
وصل کردن کلمات ستون اول به « سوال جورکردنی از مفهوم واژگان
( چهار مورد ) يا ارائه پنج کلمه که يكی اضافه » توضيحات ستون دوم
و چهار جمله دارای جای خالی که بايد جای خالی با کلمه مناسب
کامل شود .
و يا پر کردن جاهای خالی با گزينه های مناسب ( سوال دو گزينه ای )
2
درك مطلب ( ارائه متن و طراحي چهار سوال با چهار کلمه پرسشی
خوانده شده ) يا ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر
اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی
ه :
مهارت مكالمه
پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی
2
طرح سوال از الحوارات( مانند جمله سازی با کلمات پراکنده حداکثر
شش تكه از عبارت های کتاب ) ، پر کردن جای خالی با کلمات ارائه
شده ، دو گزينه ای و ... 


بارم بندی امتحان كتبی عربی زبان قرآن 1 پايه دهم نوبت دوم رشته ریاضی فیزیک


بارم بندی عربی زبان قرآن 1 رشته ریاضی (عادی، زرد و قرمز)
مهارت های زبانی
موضوع
نمره
الف :
مهارت واژه شناسی
نوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله ، ( زير کلمات خط کشيده می شود . )
2
تعیین کلمات مترادف و متضاد ( همانند تمرينات کتاب )
تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ( دو مورد )
نوشتن مفرد يا جمع اسم ( در حد اسم های موجود در کتاب های هفتم تا دهم )
ب :
مهارت ترجمه به
فارسی
ترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن ، تمرين ، اِعلَموا ، فن الترجمه و ...
7
انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی ( دو جمله )
تكميل ترجمه ناقص
ج :
مهارت شناخت و
كاربرد قواعد
ترجمه فعل های ماضی ساده ، ماضي استمراری ، ماضی منفی ، مضارع منفی ، امر ، نهی ، مستقبل و نيز مصدر در جمله ( یکی از فعل ها دارای نون وقایه باشد . )
8
تشخيص فعل ماضی ، مضارع ، امر و نهی و نيز مصدر مناسب براي جای
خالی در جمله يا تشخيص نوع فعل يا تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر
معنا ميان چند کلمه
کاربرد عدد های اصلی و ترتيبی یا ساعت خوانی
مضاف اليه و صفت ، جار و مجرور ، مبتدا و خبر ، فاعل و مفعول ، تشخيص
در جمله : عَيِّنِ الْمَحَلَّ الْإعرابيَّ لِلْكَلِماتِ الَّتي تَحتَها خَطٌّ
ترجمه فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخيص آن ها از فعل معلوم ، و يا کاربرد
فعل مجهول در قالب پرسش چند گزينه ای
معانی و کاربرد حروف جر در قالب پرسش چند گزينه ای
تشخيص و ترجمه اسم فاعل ، اسم مفعول و اسم مبالغه
د :
مهارت درک و
فهم
وصل کردن کلمات ستون اول به توضيحات « سوال جورکردنی از مفهوم واژگان
چهار مورد » ستون دوم
يا ارائه پنج کلمه که يكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که بايد
جای خالی با کلمه مناسب کامل شود .
يا پر کردن جاهای خالی با گزينه های مناسب ( سوال دو گزينه ای )
2
درك مطلب ( ارائه متن و طراحی چهار سوال با چهار کلمه پرسشی خوانده
شده ) يا ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آن ها بر اساس مفهوم هر
جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی
ه :
مهارت مكالمه
پاسخ کوتاه يك يا دو کلمه ای به جمله های پرسشی
2
طرح سوال از الحوارات مانند جمله سازی با کلمات پراکنده حداکثر شش تكه
از عبارت های کتاب ( ، پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده ، دو گزينه ای
و ... )


بارم بندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن 1 پايه دهم ميان نوبت اول و دوم رشته ریاضی فیزیک :


بارم بندی عربی زبان قرآن 1 رشته ریاضی (عادی، زرد و قرمز)
مهارت ها
موضوع
نمره
مهارت های
خواندن ،
شنيدن و
سخن گفتن
روان خوانی بدون درنگ و خطا ، و با تلفظ نسبتا درست مخارج حروف
يا حفظ سرود درس اول و اجرای گروهی آن
اجرای نمايشی متن برخی درس ها
4
مكالمه ساده در حد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های
پرسشی
سؤال با جملات دارای ما ، ماذا ، ما هوَ ، ماهيَ ، بِمَ ، مَنْ ، لِمَنْ ، أينَ ، مِنْ أينَ ،
مِمَّن ، کَم ، هَلْ ، أ ، متی ، کيف ، لماذا ، لِمَ ، عَمَّ ، أَيّ
يا حفظ مشابه مكالمات کتاب درسی و اجرای آن در گروه دو يا چند نفره
يا اجرای گروهی مكالماتی متفاوت با مكالمات کتاب درسی در کلاس
1
جمع نمره ها
5


دریافت نمونه سوالات امتحان عربی زبان قرآن 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک با پاسخ تشریحی


بارم بندی درس جغرافیای ایران پایه دهم رشته ریاضی فیزیک

در آزمون کتبی نوبت اول کتاب جغرافيای ايران ، 10 نمره با توجه به حداقل و حداکثر نمره برای هر درس ، سوال طراحی می شود . و آزمون نوبت دوم ( خرداد ، شهريور ) کتاب جغرافيای ايران ، 15 نمره دارد که به بخش اول کتاب ( دروس 1 الي 5 ) 5 نمره و به بخش دوم کتاب ( دروس 6 الی 10 ) 10 نمره تعلق می گيرد .


بارم بندی عربی زبان قرآن 1 رشته ریاضی (عادی، زرد و قرمز)
شماره درس
نوبت اول دی ماه
نمره
نوبت اول استان شناسی
نمره
پایانی نوبت دوم خرداد - شهریور
نمره
پایانی نوبت دوم استان شناسی
نمره
1
2
15
50
درصد کتاب
استان شناسی
5

5
50
درصد کتاب
استان شناسی
5
2
2

3
3

4
4

5
4

6
3
10
7
2
8
1
9
2
10
2

دریافت نمونه سوالات امتحان جغرافیای ایران پایه دهم رشته ریاضی با پاسخ تشریحی


بارم بندی درس فارسی 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک 

در درس فارسی 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک سوال های معنایی می بایست در جمله پرسیده شوند و در املای واژگان تشدید ارزش املایی ندارد . هم چنین گسسته يا پيوسته نويسی واژه هايی که ساخت ترکيبی دارند ( مانند کتابخانه يا کتابخانه ) ، يكسان است و ارزش املايی ندارد .


ردیف
قلمرو ها
موضوع ها
نمره
1
زبانی 7 نمره
معني واژه
1.5
املاي واژه
1.5
دستور
4
2
ادبی 5 نمره
آرايه های ادبی
2.5
تاريخ ادبيات
1
حفظ شعر
1.5
3
فکری 8 نمره
درك مطلب
4
معني و مفهوم نثر
2
معني و مفهوم نظم
2
جمع نمره
20


برای دریافت نمونه سوالات امتحان فارسی 1 پایه دهم رشته ریاضی با پاسخ تشریحی


بارم بندی درس نگارش 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک

در درس نگارش 1 دهم ریاضی فیزیک ، زمان تدريس اين كتاب ، 2 ساعت در هفته و نوع آزمون ، كتبی است هم چنین ، درآزمون های نوبت دوم و شهريور ماه ، سوال از کل کتاب طبق بارم بندی جدول زیر ، طرح خواهد شد .

ردیف
موضوع
سنجه های ارزشیابی
نمره
1
بازشناسی
توانايی بازشناسی آموزه های درس
2
2
تولید متن
1 . خوش آغازی ( جذابيت و گيرايی ، نشان دادن نمايی کلی ازمحتوای نوشته )
1
2 . پرورش موضوع يا شيوه بيان نوشته
( بيان ساده و صميمی ، بيان احساس متناسب با موضوع ، سير منطقی نوشته ، فكر و نگاه نو )
9
3 . خوش فرجامی ( جمع بندی مطالب - تاثير گذاری و تفكر برانگيز
بودن )
1
4 . رعايت نشانه های نگارشی
1
4 . املای واژگان ( نداشتن غلط املايی )
2
3
سازه های
نوشتاری
مثل نويسی / حكايت نگاری / شعر گرداني ( درک و دريافت هسته معنايی مثل ، حكايت و شعرو پروراندن موضوع )
3
رعايت املا و نشانه های نگارشی
1
جمع
20


دریافت نمونه سوالات امتحان نگارش 1 پایه دهم رشته ریاضی با پاسخ تشریحی


بارم بندی درس تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم رشته ریاضی فیزیک :

نمره گذاری در درس تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم رشته ریاضی فیزیک در امتحانات بر اساس نمره گذاري 20 نمره ای است . 20 نمره به ارزشيابی مستمر و 20 نمره به ارزشيابی تراکمی تخصيص می يابد . توزيع نمره به در درس تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم ریاضی فیزیک به شرح زیر است :


ردیف
اهداف و عملکرد / دروس و بارم
فصل
درس
نوبت اول
نوبت دوم
1
محتوای توليدات رسانه ای را تحليل و پيام های آشكار و پنهان آنها
را درك می کند .
1،2،3،4،5
،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،13 ،12 ،11 ،10 ،9
19 ،17 ،16 ،15
5
4
2
بازنمايی ها و کليشه ها را در توليدات رسانه ای تشخيص می دهد
2،5
4,5,16
4
2
3
روش ها و فنون اقناع را در توليدات رسانه ای تشخيص می دهد
2
9,8,7
5
2
4
فرستنده پيام را تشخيص می دهد
3
9
2
3
5
توانایی تحليل و ارزيابی اهداف توليدات رسانه ای را دارد
3
10,11
4
6
ويژگی ها و نشان گرهای مخاطب فعال و منفعل را می شناسد
4
13

1
7
حقوق خود در برابر رسانه ها و مصاديق آن ها را می شناسد
4
14

2
8
مولفه هاي سبك زندگی در توليدات رسانه ای را تشخيص می دهد
و آن ها را با ارزش ها و هنجار های جامعه مقايسه می کند
5
15,16,17,18

4
9
برای مديريت مصرف بهينه از رسانه ها ، اصول و قواعدی برای
خود وضع می کند
6
20,21

1
10
بی اخلاقی های رسانه ای را در توليدات و جريان های رسانه ای تشخيص می دهد
6
22

1
جمع نمرات
29
20


دریافت نمونه سوالات امتحان تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم رشته ریاضی با پاسخ تشریحی


بارم بندی درس آمادگی دفاعی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک

نمره عملي دانش آموزان در درس آمادگی دفاعی بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی کميته هماهنگی و پشتيبانی بسيج دانش آموزی تعيين و توسط مربی بخش عملی محاسبه و اعلام می گردد . هم چنین عناوين برنامه های گذرانده شده توسط هر دانش آموز در درس آمادگی دفاعی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک همراه با ثبت چگونگی عملكرد او ( در مقياس کمی و کيفی ) در کارنامه جداگانه ای تنظيم و با عنوان درس " برنامه ويژه مدرسه " در کارنامه ثبت مي شود .


شماره و نام درس
نوبت اول
نوبت دوم
شهریور
بزرگسالان
تئوری
عملی
تئوری
عملی
تئوری
عملی
درس اول : امنيت پايدار
2

1

1

2
درس دوم : اقتدار دفاعی
1.5

0.5

1

1.5
درس سوم : انقلاب اسلامی و بسيج
1.5

0.5

1

1.5
درس چهارم : علوم و معارف دفاع مقدس
2.5

1

1

2
درس پنجم : حماسه های ماندگار
2

0.5

1

2
درس ششم : درس آزاددرس هفتم : شناخت و دفاع در برابر جنگ نرم
2.5

1

1.5

2.5
درس هشتم : پدافند غيرعامل


2

1.5

2.5
درس نهم : من يك رزم آورم


1

1

2
درس دهم: ايمنی و پيشگيری


1.5

1

1.5
درس يازدهم : آشنايی با خدمت مقدس سربازی


1

1

1
درس دوازدهم : امداد و نجات


2

1

1.5
جمع
12
8
12
8
12
8
20
20
20
20
20


برای دریافت نمونه سوالات امتحان آمادگی دفاعی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک با پاسخ تشریحی


بارم بندی درس انگلیسی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک

آزمون های پایانی درس انگلیسی پایه دهم ریاضی فیزیک شامل موارد زیر است :.

SPEAKING شامل 4 نمره می شود .

تك گويی (MONOLOG) :
از دانش آموزان خواسته می شود در مورد موضوع (THEME) درس های خوانده شده ، مطالبی را به صورت تك نفره بازگو نمايند .


گفتگو (DIALOG) :
در اين بخش مكالماتی بين دانش آموز و معلم و يا دو يا چند دانش آموز در حيطه موضوعات کتاب صورت می گيرد .


ايفای نقش (ROLE PLAY) :
در اين بخش از آزمون ، به هر يك از دانش آموزان نقشی مرتبط ، شبيه به بخش مكالمه اول کتاب يا کار گروهی (PAIRWORKS) بخش WHAT YOU LEARNED ارائه می گردد و دانش آموزان به صورت دو يا چند نفره به ايفای نقش می پردازند . هدف از اين بخش به هيچ وجه حفظ عين مكالمات يا عبارات کتاب نيست و دانش آموزان می بايست به توليد خلاقانه بپردازند .


مصاحبه (INTERVIEW) :
در اين بخش دبير گرامی ، پرسش هایی را در قالب مصاحبه از دانش آموزان مطرح می کند و دانش آموزان با توجه به اطلاعات به سوالات ايشان پاسخ می دهند.


LISTENING شامل 4 نمره می شود .

سه متن در حد مطالب کتاب و در سطح معلومات دانش آموزان به صورت پخش فايل صوتی در کلاس درس صورت می گيرد. سوالات ، مشابه تمرين های موجود در بخش های شنيداري کتاب است .

READING شامل 4 نمره می شود .

در اين بخش دو متن در سطح معلومات دانش آموزان و مطالب کتاب درسی ارائه می گردد . پرسش ها شبيه به موارد مطرح شده در کتاب های دانش آموز و کار می باشد .

WRITING شامل 4 نمره می شود .

تمرينات موجود در کتاب کار و کتاب دانش آموز می تواند به عنوان الگوی سوال مورد استفاده قرار گيرد .

GRAMMAR شامل 2 نمره می شود .

در اين بخش نيز نمونه سوالات موجود در کتاب دانش اموز و کار در سه سطح form - meaning - use مورد استفاده خواهد بود .

VOCABULARY شامل 2 نمره می شود .

در اين بخش نمونه سوالات موجود در کتاب دانش آموز و کار می تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گيرد .


دریافت نمونه سوالات امتحان زبان انگلیسی 1 پایه دهم رشته ریاضی با پاسخ تشریحی


 بارم بندی درس کارگاه کار آفرینی و تولید پایه دهم رشته ریاضی:

ارزشيابی درس کارگاه کارآفرينی و توليد در پايان هر بخش انجام می گيرد و تحت عنوان پوشه عملكرد (کار پوشه) می تواند مورد استفاده قرار گيرد . 

روش های پيشنهادی در اين درس ارزيابی کيفی عملكرد و پاسخ های دانش آموزان است . در اين نظام نمره دهی به منظور ارزيابی عملكرد ، بايد برای هر بخش مراحل زير را اجرا کنيد.

۱کيفيت را تعريف کنيد.
۲معيارهای کيفيت را تعيين نماييد
۳نحوه نمره دهی را به معيارهاي سنجش کيفيت در يك نظام چهار سطحي به ترتيب زير اجرا کنيد :

نمره 4 تسلط دارد
نمره 3 مهارت دارد
نمره 2 نياز به کمك دارد
نمره 1 به تنهایی قادر به انجام کار نيست.

بیشتر بخوانید: بارم بندی امتحانات دهم رشته انسانی

[عکس: academy1.gif]

بارم بندی امتحانات دروس تخصصی پایه دهم ریاضی فیزیک
بارم بندی درس فیزیک 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک
درس فیزیک 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک شامل 5 فصل می باشد که هر فصل برای محتوای نظری و فعالیت آزمایش نمره جداگانه خود را دارد . جزئیات کامل بارم بندی درس فیزیک 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک در زیر قابل مشاهده است .

بارم بندی فیزیک 1 رشته ریاضی (عادی، زرد و قرمز)
فصل
نوبت اول
نوبت دوم
شهریور
محتوای
نظری
فعاليت و
آزمايش
محتوای
نظری
فعاليت و
آزمايش
محتوای
نظری
فعاليت و
آزمايش
اول
4
1.5
1.25
0.5
2
1
دوم
6
2
2.25
1.25
3.25
1
سوم
6
0.5
2.5

3.5
0.5
چهارم


5.75
1.75
4.25
1
پنجم


4.25
0.5
3
0.5
جمع
16
4
16
4
16
4
20
20
20


دریافت نمونه سوالات امتحان فیزیک 1 پایه دهم رشته ریاضی با پاسخ تشریحی


بارم بندی درس شیمی 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک

درس شیمی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک شامل 3 فصل بوده که در نوبت اول از فصل های اول و دوم تا صفحه 64 آزمون گرفته می شود و در نوبت دوم این قسمت از کتاب 7 نمره را به خود اختصاص می دهد . جزئیات بیشتر درباره بارم بندی درس شیمی 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک در جدول زیر آمده است .


بارم بندی شیمی 1 رشته ریاضی (عادی، زرد و قرمز)
فصل
نمره (نوبت اول)
نمره (نوبت دوم)
شهریور ، دی ماه و بزرگسالان
اول
12
5
6.5
دوم تا صفحه 64
8
2
6.5
دوم از صفحه 64 تا آخر

5
سوم

8
7
جمع
20
20
20


دریافت نمونه سوالات امتحان شیمی 1 پایه دهم رشته ریاضی با پاسخ تشریحی


بارم بندی درس هندسه 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک

درس هندسه 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک شامل 4 فصل بوده که در نوبت اول از فصل های 1 و 2 آزمون گرفته می شود و این 2 فصل در نوبت دوم در مجموع 7 نمره را به خود اختصاص می دهند که می توانید در ادامه جزئیات بارم بندی درس هندسه 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک را مشاهده نمایید .

بارم بندی هندسه 1 رشته ریاضی (عادی، زرد و قرمز)
پایان نوبت اول
پایان نوبت دوم و شهریور
تا آخر فصل 2
تا آخر کتاب
فصل 1
9
3
3
فصل 2
11
4
5
فصل 3

7
7
فصل 4

6
5


دریافت نمونه سوالات امتحان هندسه 1 پایه دهم رشته ریاضی با پاسخ تشریحی


بارم بندی درس ریاضی 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک

درس ریاضی 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک شامل 7 فصل می باشد که در نوبت اول آزمون تا فصل 4 بوده و فصول 1 تا 4 در آزمون نوبت دوم 10 نمره را به خود اختصاص می دهد .در ادامه می توانید جزئیات کامل بارم بندی درس ریاضی 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک را مشاهده نمایید .

بارم بندی ریاضی 1 رشته ریاضی (عادی، زرد و قرمز)
پایان نوبت اول
پایان نوبت دوم و شهریور
تا آخر فصل 4
تا آخر کتاب
فصل 1
5
1.5
2
فصل 2
5
1.5
2
فصل 3
5
2
2.5
فصل 4
5
2
3.5
فصل 5

4
3.5
فصل 6

4
3
فصل 7

5
3.5


دریافت نمونه سوالات امتحان ریاضی 1 پایه دهم رشته ریاضی با پاسخ تشریحی


در ادامه بخوانید: بارم بندی امتحانات دهم رشته تجربی


[عکس: madares2.gif]


برای اطلاع از آخرین اخبار بارم بندی دروس پایه دهم رشته ریاضی فیزیک می توانید عضو کانال تلگرام مدارس هیوا شده و یا صفحه اینستاگرام مدارس هیوا را دنبال کنید . هم چنین در صورت وجود هر گونه سوال درباره بارم بندی هر درس پایه دهم رشته ریاضی فیزیک می توانید با کارشناسان ما در مرکز مشاوره تحصیلی هیوا تماس بگیرید .


[عکس: _تلگرام_مدارس.gif]
سوالات متداول

1- ✔️ چگونه می توان اولویت بندی و زمان بندی مناسبی برای امتحانات پایه دهم رشته ریاضی فیزیک داشت ؟
✔️ با آگاهی از بارم بندی سوالات امتحانات نهایی هر درس می توان بر اساس اولویت ها برای امتحانات برنامه ریزی نمود که در این مقاله بارم بندی امتحانات پایه دهم رشته ریاضی فیزیک آمده است .


2- ✔️ آیا آگاهی از بارم بندی دروس پایه دهم رشته ریاضی فیزیک می تواند برای معلمان نیز مفید باشد ؟
✔️ همان طور که در این مقاله به آن اشاره شده است ، مطالعه بارم بندی دروس پایه دهم رشته ریاضی فیزیک می تواند به معلمان جهت طراحی سوالات امتحانات مفید باشد .


3- ✔️ بارم بندی امتحانات دهم رشته ریاضی فیزیک به چه صورت می باشد ؟  
✔️ در هر درس ، مباحثی وجود دارد که از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و با توجه به اهمیت هر مبحث میزان نمره ای برای آن در نظر گرفته می شود که در این مقاله می توانید بارم بندی امتحانات پایه دهم رشته ریاضی فیزیک را مشاهده نمایید .
منبع : بارم بندی پایه دهم ریاضی فیزیک
پاسخ


پیام‌های این موضوع
بارم بندی پایه دهم ریاضی فیزیک - توسط heyvagp1 - 01-05-2021, 12:15 AM

موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نمونه سوال هندسه 2 یازدهم ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با جواب heyvagp1 0 141 26-04-2021, 12:27 PM
آخرین ارسال: heyvagp1
  نمونه کارنامه های قبولی دکتری علوم پایه 1399 moshaveranebartar 0 21 20-04-2021, 01:23 PM
آخرین ارسال: moshaveranebartar
  کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیک هسته ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری iranmoshavere 0 217 21-06-2020, 03:22 PM
آخرین ارسال: iranmoshavere
  کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها مقطع کارشناسی ارشد دانشگ iranmoshavere 0 206 21-06-2020, 03:17 PM
آخرین ارسال: iranmoshavere
  اموزش ریاضی کنکور تجربی riazi2020 1 646 06-04-2020, 08:46 PM
آخرین ارسال: riazi2020
  رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های ایران ۲۰۲۰ admin 0 826 23-02-2020, 04:50 PM
آخرین ارسال: admin
  ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته ریاضی کاربردی iranmoshavere 0 425 04-02-2020, 03:48 PM
آخرین ارسال: iranmoshavere
  زمان ثبت نام آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی iranmoshavere 0 119 05-12-2019, 10:24 AM
آخرین ارسال: iranmoshavere
  انتخاب رشته کنکور ریاضی 98 iranmoshavere 0 303 19-11-2018, 02:03 PM
آخرین ارسال: iranmoshavere
  آخرین رتبه بندی دانشگاه های ایران rezasys 0 2,429 16-12-2017, 03:50 PM
آخرین ارسال: Hadis_rad

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان