توضیح لینک توضیح لینک
امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
روش های سنتز پودر کاربید زیرکونیوم
#1
کیش تک_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی :


مـــوضوع کلـــی این ســـری از مطالـــب روش هـــای ســـنتز پـــودر کاربید زیـــرکونیـــوم می باشـــد.


بـا توجـه بـه ايـن کـه نيـاز زيـادي بـه مـوادي بـا اسـتحکام بـــالا و قابليـــت کاربـــرد در دمـــاي کاري بـــالا وجـــود دارد، اخيـــرا توجـــه زيـــادي بـــه توســـعه ســـراميک هاي مختلـــف کـــه جايگزيـــن مناســـبي بـــراي ســـوپرآلياژها هســـتند، شـــده اســـت.

ديرگـــدازي بـــالا، دمـــاي کاري بالاتـــر، ســـختي زيــاد، مقاومــت بــه خوردگــي بــالا، وزن کمتــر و اســتحکام فشــاري بــالا از جملــه خصوصياتــي اســت کــه بــه عنــوان خــواص برتــر ســراميک هــا نســبت بــه مــواد ديگــر، از آن يــاد مي شــود.
بــه عــلاوه بــر خــلاف ســوپر آلياژهــا مــواد خـــام بـــراي ايـــن ســـراميک هابه نســـبت ارزان قيمـــت و در دســـترس تر اســـت.

از جملـــه ســـراميک هايي کـــه داراي خـــواص برتـــر نســـبت بـــه فلـــزات در برخـــي زمينه هـــاي مختـــلف هســـتند می تـــوان بـــه کاربیدهـــای فلـــزات انتقالـــی اشـــاره کـــرد.

کاربیدهـــای فلـــزات انتقالـــی، ماننـــد کاربید هافنیـــوم، کاربید تانتالیـــوم و کاربید زیـــرکونیـــوم، ترکیبـــات بسیـــار مقاومـــی را تشکیـــل می دهنـــد.
پاسخ


پیام‌های این موضوع
روش های سنتز پودر کاربید زیرکونیوم - توسط فاطمه الهامی نیا - 31-05-2020, 03:09 PM

موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سنتز نانوبلورها فاطمه الهامی نیا 21 263 19-05-2020, 09:10 PM
آخرین ارسال: فاطمه الهامی نیا

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان