توضیح لینک توضیح لینک
امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"موبایل دست دوم "
#4
(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

الان گوشی کار کرده زیر یک میلیون نمی توانی گیر بیاری

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

الان گوشی کار کرده زیر یک میلیون نمی توانی گیر بیاری
یه اینک برات میفرستم برو نگاه کن پر از گوشی های کار کرده است اونجا می توانی گوشی رو که میخوای پیدا کنی

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

الان گوشی کار کرده زیر یک میلیون نمی توانی گیر بیاری

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

الان گوشی کار کرده زیر یک میلیون نمی توانی گیر بیاری
یه اینک برات میفرستم برو نگاه کن پر از گوشی های کار کرده است اونجا می توانی گوشی رو که میخوای پیدا کنی
"قیمت گوشی رو از اینجا ببین https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...8%B2%D9%85

 و مقایسه کن"

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

الان گوشی کار کرده زیر یک میلیون نمی توانی گیر بیاری

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

الان گوشی کار کرده زیر یک میلیون نمی توانی گیر بیاری
یه اینک برات میفرستم برو نگاه کن پر از گوشی های کار کرده است اونجا می توانی گوشی رو که میخوای پیدا کنی
"قیمت گوشی رو از اینجا ببین https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...8%B2%D9%85

 و مقایسه کن"
کارکرده هم الان خیلی بالاست نمی دونم باید چه کار کرد

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

الان گوشی کار کرده زیر یک میلیون نمی توانی گیر بیاری

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

الان گوشی کار کرده زیر یک میلیون نمی توانی گیر بیاری
یه اینک برات میفرستم برو نگاه کن پر از گوشی های کار کرده است اونجا می توانی گوشی رو که میخوای پیدا کنی

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

الان گوشی کار کرده زیر یک میلیون نمی توانی گیر بیاری

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

الان گوشی کار کرده زیر یک میلیون نمی توانی گیر بیاری
یه اینک برات میفرستم برو نگاه کن پر از گوشی های کار کرده است اونجا می توانی گوشی رو که میخوای پیدا کنی
"قیمت گوشی رو از اینجا ببین https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...8%B2%D9%85

 و مقایسه کن"

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

الان گوشی کار کرده زیر یک میلیون نمی توانی گیر بیاری

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

(15-02-2020, 03:39 PM)سونیا محمدی یکتا نوشته:
(13-02-2020, 09:50 AM)سعید64 نوشته: قیمت گوشی دست دوم چنده؟ میخوام گوشی دست دوم خوب بخرم 

اخه بستگی داره چه مدل گوشی بخوای قیمتش فرق داره بودجه شما چقدره ؟

الان گوشی کار کرده زیر یک میلیون نمی توانی گیر بیاری
یه اینک برات میفرستم برو نگاه کن پر از گوشی های کار کرده است اونجا می توانی گوشی رو که میخوای پیدا کنی
"قیمت گوشی رو از اینجا ببین https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...8%B2%D9%85

 و مقایسه کن"

ممنونم بابت راهنمایی
پاسخ


پیام‌های این موضوع
"موبایل دست دوم " - توسط سعید64 - 13-02-2020, 09:50 AM
RE: "موبایل دست دوم " - توسط سعید64 - 15-02-2020, 08:16 PM

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان