تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum
لیاقت - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum (http://forum.kishtech.ir)
+-- انجمن: پردیس فناوری کیش (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: مشاوره و مددکاری اجتماعی و خانواده (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=110)
+--- موضوع: لیاقت (/showthread.php?tid=28328)لیاقت - fatemehghazanfariyan - 13-01-2019

لیاقت….گرگی استخوانی در گلویش گیر کرده بود، بدنبال کسی می گشت که آن را در آورد تا به لک لک رسید و از او درخواست کرد تا او را نجات دهد و در مقابل گرگ مزدی به لک لک بدهد. 
لک لک منقارش را داخل دهان گرگ کرد و استخوان را درآورد و طلب پاداش کرد.
گرگ به او گفت همین که سرت را سالم از دهانم .....

ادامه...