تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: سوال چهارم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
از طریق سایت های گوگل و یاهو فایل ها و موسیقی سالار عقیلی را با قالب فایل Mp4  جستجو نمایید و از فهرست به دست آمده تفاوت فایل های پیدا شده را در آمار و اولین فایل مشخص نمایید؟
با سلام در موتور جستجوی گوگل در قسمت All 61500 نتیجه یافت شد که اولین فایل آهنگ و ویدئوی وطنم ای شکوه پا برجا که در تاریخ 9/2012 بود و در قسمت videos 458 نتیجه یافت شد. و اولین فایل آهنگ وطنم ای شکوه پا برجا بود.
در موتور جستجوی یاهو در قسمت web 26900 نتیجه یافت شد و در اولین فایل آهنگ مهر گیاه بود. در تاریخ 8/7/95 و در قسمت ویدئو موردی یافت نشد
با سلام در موتور جستجوی گوگل در قسمت All 61500 نتیجه یافت شد که اولین فایل آهنگ و ویدئوی وطنم ای شکوه پا برجا که در تاریخ 9/2012 بود و در قسمت videos 458 نتیجه یافت شد. و اولین فایل آهنگ وطنم ای شکوه پا برجا بود.
در موتور جستجوی یاهو در قسمت web 26900 نتیجه یافت شد و در اولین فایل آهنگ مهر گیاه بود. در تاریخ 8/7/95 و در قسمت ویدئو موردی یافت نشد
با سلام در موتور  گوگل در قسمت All 61500 نتیجه یافت شد که اولین فایل آهنگ و ویدئوی وطنم که در تاریخ 9/2012 بود وضمنا در قسمت videos 458 نتیجه یافت شد. و اولین فایل آهنگ وطنم ای شکوه پا برجا بود.
در موتور جستجوی یاهو در قسمت web 26900 نتیجه یافت شد و در اولین فایل آهنگ مهر گیاه بود. در تاریخ 8/7/95 و در قسمت ویدئو موردی یافت نشد
ا سلام در موتور جستجوی گوگل در قسمت All 61500 نتیجه یافت شد که اولین فایل آهنگ و ویدئوی وطنم ای شکوه پا برجا که در تاریخ 9/2012 بود و در قسمت videos 458 نتیجه یافت شد. و اولین فایل آهنگ وطنم ای شکوه پا برجا بود.
در موتور جستجوی یاهو در قسمت web 26900 نتیجه یافت شد و در اولین فایل آهنگ مهر گیاه بود. در تاریخ 8/7/95 و در قسمت ویدئو موردی یافت نشد
با سلام در موتور گوگل در قسمت All 61500 نتیجه یافت شد که اولین فایل آهنگ و ویدئوی وطنم که در تاریخ 9/2012 بود وضمنا در قسمت videos 458 نتیجه یافت شد. و اولین فایل آهنگ وطنم ای شکوه پا برجا بود.
در موتور جستجوی یاهو در قسمت web 26900 نتیجه یافت شد و در اولین فایل آهنگ مهر گیاه بود. در تاریخ 8/7/95 و در قسمت ویدئو موردی یافت نشد
با سلام در موتور گوگل در قسمت All 61500 نتیجه یافت شد که اولین فایل آهنگ و ویدئوی وطنم که در تاریخ 9/2012 بود وضمنا در قسمت videos 458 نتیجه یافت شد. و اولین فایل آهنگ وطنم ای شکوه پا برجا بود.
در موتور جستجوی یاهو در قسمت web 26900 نتیجه یافت شد و در اولین فایل آهنگ مهر گیاه بود. در تاریخ 8/7/95 و در قسمت ویدئو موردی یافت نشد
در موتور جستجوگر یاهو در قسمت web 26900 نتیجه یافت شد و در اولین فایل آهنگ مهر گیاه بود. در تاریخ 8/7/95 و در قسمت ویدئو موردی یافت نشد

در موتور  گوگل در قسمت All 61500 نتیجه یافت شد که اولین فایل آهنگ و ویدئوی وطنم که در تاریخ 9/2012 بود وضمنا در قسمت videos 458 نتیجه یافت شد. و اولین فایل آهنگ وطنم ای شکوه پا برجا بود.
سلام در موتور گوگل در قسمت All 61500 نتیجه یافت شد که اولین فایل آهنگ و ویدئوی وطنم که در تاریخ 9/2012 بود وضمنا در قسمت videos 458 نتیجه یافت شد. و اولین فایل آهنگ وطنم ای شکوه پا برجا بود.

در موتور جستجوی یاهو در قسمت web 26900 نتیجه یافت شد و در اولین فایل آهنگ مهر گیاه بود. در تاریخ 8/7/95 و در قسمت ویدئو موردی یافت نشد