تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: هزینه ها / اوراق مشارکت به همراه نکاتی از حسابداری دولتی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
هزینه ها / اوراق مشارکت به همراه نکاتی ازحسابداری دولتی:
هزینه های جاری یا حسابداری اعتبارات هزینه :
لایحه ی بودجه کشور هرسال توسط قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود و پس از بررسی تصویب شده و جهت اجرا برای رئیس قوه مجریه ارسال میشود و رئیس جمهور آن را جهت اجرا به سازمان ها و دستگاه های زیر مجموعه ابلاغ میکند هریک از دستگاه های اجرایی براساس بودجه تصویب شده با سازمان مدیریت موافقت نامه بودجه را امضا می نماید.
*برای ابلاغ درخواست وجهی از سوی واحد گزارشگر ابلاغ دهنده اعتبار به خزانه ارائه میشود خزانه پس از بررسی اعتبار تخصیص یافته درخواست کنند و تایید درخواست وجه وجوه مربوط رابه حساب بانک پرداخت واحد گزارشگر واریز میکند واحد گزارشگر ابلاغ دهنده اعتبار نیز سهم هریک واحد های دریافت کننده اعتبار ابلاغی را براساس موافقت نامه انجام به حساب بانک پرداخت مربوط آن ها حواله  فعالیت ها را به ذی حسابی و دستگاه اجرایی دریافت کننده اعتبار خزانه و دیوان محاسبات اعلام میکند .
*به دلیل اینکه حسابداری دولتی به صورت تعهدی ثبت میگردد بنایراین محل پولی که از خزانه دریافت میشود مشخص میگردد .
درآمد در خزانه به 3بخش تقسیم میشود :
1)درآمد عمومی / 2)درآمد اختصاصی / 3)سایر منابع و هدایا و کمک ها
طبق حسابداری تعهدی هر هزینه ای که انجام میشود باید مشخص گردد که از کدام محل این هزینه از خزانه آمده است همچنین اعتیار یا پولی که خرج میشود در 3بخش اعتبار مصوب یعنی بودجه کلی طرح که تصویب شده (اعتبار ابلاغی) و اعتبار تخصیص یافته یعنی مبلغی از اعتبار مصوب که قرار است خرج شود و اعتبار تامین شده یعنی مبلغی که جهت خرج آن تامین اعتبار گردیده مورد ثبت قرارمیگیرد.
*با ابلاغ اعتبار مسئولیت پاسخگویی منابع مربوط از واحد گزارشگرابلاغ دهنده به واحد گزارشگر ابلاغ گیرنده انتقال بیاید منابع مربوط به ابلاغ اعتبار می بایستی توسط خزانه به حساب بانک پرداخت واحد گزارشگر ابلاغ دهنده واریز و حداکثر تا پایان 20فروردین ماه سال بعد جهت اعتبار هزینه ای به حساب واحد گزارشگر ابلاغ گیرنده واریز شود واحد گزارشگردریافت کننده اعتبار ابلاغی مبایست درپایان دوره مالی مانده وجوه مصرف نشده اعتبار را به حساب خزانه واریز و تاییدیه دریافت نماید تا تعهدات پرداخت نشده از آن محل در سال های بعد با رعایت مقررات پرداخت شود .
http://tehcp.com