تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: ضماير مفعولي مستقيم زبان اسپانيايي
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
[عکس: do.php?imgf=spanish-royablog-ir-13-.jpg]


ضماير مفعولي مستقيم زماني مورد استفاده  قرار مي گيرد كه عمل فعل را بطور مستقيم به يك فرد يا چيزي مي رساند. كه شامل كلمه هاي زير است :
(lo - la - los - las)
به مثال هاي زير توجه كنيد:
مثال:
كارلوس يك نامه مي نويسد : carlos escribe una carta
در مثال بالا فاعل(كارلوس) به نوشتن نامه اشاره مي كند پس بصورت زير هم نوشته مي شود :
كارلوس اونو مي نويسد : carlos la escribe
در مثال بالا كارلوس به يك نامه اشاره دارد پس ديگه اسم نامه نمي آيد و معادل
كلمه ي اونو قرار مي گيرد.

كارلوس براي من يك نامه مي نويسد : carlos me escribe una carta
من مجله دارم : tengo la revista
من اونو دارم : la tengo ، در واقع كلمه اونو(آن را) به مجله اشاره دارد
چه كسي مجله دارد ؟ quién tiene la revista
چه كسي اونو داره ؟ quién la tiene در واقع كلمه اونو(آنرا) به مجله اشاره دارد
من توپ مي خوام : yo quiero una pelota
من آنرا مي خوام : yo la quiero در واقع كلمه اونو(آنرا) به توپ اشاره دارد
من دارم روزنامه مي خوانم : estoy leyendo el periódico
من دارم اونو مي خوانم : lo estoy leyendo  اين كلمه داره به روزنامه اشاره ميكنه
-------------------------------------------------------------------------------------------
من كتاب خواهم خريد : voy a comprar el libro  مي توان گفت :
من اونو خواهم خريد : lo voy a comprar     يا       voy a comprarlo
--------------------------------------------
من مي خواهم يك خانه بخرم : yo quiero comprar una casa  ميتوان گفت :
من اونو مي خوام بخرم : yo quiero comprarla
--------------------------------------------
من دارم مجله ها را نگاه مي كنم : estoy mirando las revistas  ميتوان گفت:
من دارم آنها را اون ها رو نگاه مي كنم : las estoy mirando  يا  mirándolas
--------------------------------------------
خواندن كتاب زبان اسپانيايي لازم است : es necesario leer el libro  ميتوان گفت :
خواندن اون لازم است : es necesario leerlo
--------------------------------------------
روزنامه ها كجا هستند : dónde están los periódiغير مجاز مي باشد  مي توان گفت :
اونها كجا هستند : dónde están los
--------------------------------------------
او را زياد مي بينم :la veo mucho (مونث)