تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: كاربرد کلمه Tener در زبان اسپانيايي
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
[عکس: do.php?imgf=142764757246781.jpg]


كلمه tener يك كلمه پر كاربرد در زبان اسپانيايي مي باشد كه در درس هاي قبل به يك ويژگي مهم آن يعني كلمه بايد اشاره كرديم در اين پست به ديگر كاربردهاي مهم اين كلمه مي پردازيم.
براي استفاده از كلمه tener ابتدا بايد آن را در وجه حال ساده صرف كنيم :
(tengo - tienes - tiene - tenemos - tenéis - tienen)
 
--------------------------------------------------------------------
tener hambre : گرسنه بودن
من گرسنمه : yo tengo hambre
ما گرسنه هستيم : nosotros tenemos hambre
او گرسنه است : ella tiene hambre
-------------------------------------------------------------------
tener sed : تشنه بودن
من تشنمه : yo tengo sed
ما تشنه هستيم : nosotros tenemos sed
شما تشنه هستيد : usted tiene sed
-------------------------------------------------------------------
tener miedo : ترسيدن
من مي ترسم : yo tengo miedo
ما مي ترسيم : nosotros tenemos miedo
شما مي ترسيد : usted tiene miedo
-------------------------------------------------------------------
tener sueño : خواب آلود بودن
من خوابم مياد : yo tengo sueño
آنها خوابشان مي آيد : ellos tienen sueño
ما خوابمان مي آيد : nosotras tenemos sueño
-------------------------------------------------------------------
tener año : براي دانستن سن
من بيست سالمه : yo tengo veinte años
او 14 سال دارد : ella tiene catorce años
آنها 32 سال دارند : ellos tienen treinta y dos años
-------------------------------------------------------------------
tener prisa : عجله داشتن
من خيلي عجله دارم : yo tengo mucho prisa
ما عجله داريم : nosotras tenemos prisa
او عجله دارد : el tiene prisa
-------------------------------------------------------------------------------------------
چندين مثال :
تو گرسنه هستي؟ نه، ولي خيلي تشنه هستم زبان اسپانيايي
tienes tú hambre? no ,pero tengo mucho sed

چند سالته؟ من 12 سالمه
cuántos tienes años? yo tengo doce años
 
ببخشيد آقا قطار چه ساعتي مي آيد آخه من عجله دارم؟ :
perdonéme señor a qué hora viene el tren , porque tengo prisa
 
وقتي گرسنه هستي چي مي خوري؟
?qué comes cuando tienes hambre
 
وقتي تشنه هستي چي مي نوشي؟
?qué bebes cuando tienes sed