تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: کاربرد ژنوم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
فعالیت های برجسته بیوانفورماتیک چیست ؟
تجزيه و تحليل اطلاعات توالي ژن هاست،پيدا كردن ژنها در توالي هايDNA ،توسعه روشهاي پيش بيني ساختار و يا وظايف پروتئين هاي تازه كشف شده و توالي هاي ساختارRNA  و صف بندي پروتئين هاي مشابه
تجزیه وتحلیل اطلاعات توالی ژنتیکی هاست پیدا کردن ژن ها در توالی DNA
تجزیه و تحلیل اطلاعات ژنها  
پیدا کردن توالی ژنها در DNA
توسعه روشهای پیشبینی ساختار
وظایف پروتئین های تازه کشف شده
تجزیه وتحلیل اطلاعات.توالی و.ژنها.پیدا کردنDNA.توسعه روشهای پیش بینی شد
بیوانفورماتیک علم نوینی است که در ان با استفاده از کامپیوتر نرم افزار های کامپیوتری و بانک ها اطلاعاتی سیع می گردد تا به مسائل بیولوژیکی بخصوصدر زمینه های سلولی و ملکولی پاسخ داده شود در این علمبا بکارگیری کامپیوتر سعی می گردد تا تحقیقات وسیعتری در خصوص پروتئن ها و ژنها بعمل آید