تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: محیط زیست
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
بحران های زیست محیطی در فرهنگ در چیست؟
در دنیای امروز باید عبارت بحران های زیست محیطی را بحران های زیست محیطی و فرهنگی نامید.با این رویکرد ما به صورتی کامل و همه جانبه تر می توانیم نقش فرهنگ کنونی حاکم بر جوامع و همچنین نقش رایانه ها را در این بحران بشناسیم و چگونگی شناخت رایا نه ها از سوی عموم مردم و دانش اموزان و دانشجویان را بهتر در کنیم.
در دنیای امروز باید عبارت بحران های زیست محیطی را بحران های زیست محیطی و فرهنگی نامید.با این روی کرد ما به صورتی کامل و همه جانبه تر می توانیم نقش فرهنگ کنونی حاکم در جوامع و همچنین نقش رایانه ها را در این بحران بشناسیم وچگونگی شناخت رایانه ها از سوی عموم مردم و دانش اموزان و دانشجویان را بهتر درک کنیم.
امروزه باید بحران زیست محیطی را بحرانی بدانیم که نبود فرهنگ اتفاق می افتد باید تمام افراد را بااین مسائل از طریق رسانه های جمعی کامپیوتر به همه افراد آموزش بدهیم
در دنیای امروز باید عبارت بحران های زیست محیطی را بحران های زیست محیطی و فرهنگی نامید. با این روی کرد ما به صورتی کامل همه جانبه تر می توانیم نقش فرهنگ کنونی حاک بر جوامع و همچنین نقش رایانه ها را در این بحران بشناسیم و چگونگی شناخت رایانه ها از سوی عموم مردم و دانش اموزان و دانشجویان را بهتر درک کنیم.
بحران های زیست محیطی را باید بحران فرهنگی نامید و همچنین نقش فرهنگ کنونی در جامعه و نقش رایانه را در بحران بشناسیم و چگونگی شناخت رایانه از سوی عموم مردم به ویژه دانش آموزان و دانش جویان رابررسی و آموزش دهیم .