تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: كاربرد كامپيوتر در صنعت نساجي
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2
دلايل ضرورت كامپيوتر در صنعت فرش؟
بافت فرش تحت نظارت و نظام معین کارگاهی بافت فرش های بزرگ و یکپارچه بافت فرش به صورت گروهی امکان کنترل بافت و بازسازی
بافت فرش تحت نظارت و نظام معین کارگاهی بافت فرش های بزرگ و یکپارچه بافت فرش به صورت گروهی امکان کنترل بافت و بازسازی نیاز به وجود فرش هایی با نقشه های معین و شناخته شده ضرورت انتقال ذوق خلاقیت و نوآوری برروی نقشه ضرورت ثبت و انتقال نقشه به نسل های بعدی
بافت فرش تحت نظارت معین کارگاهی ..بافت فرشهای بزرگ ویکپارچه ..بافت فرش به صورت گروهی ...امکان کنترل بافت و بازسازی ..ضرورت انتقال ذوق وخلاقیت ونوآوری برروی نقشه...ضرورت ثبت وانتقال نقشه به نسل های بعدی
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]توجه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]رقابتی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بودن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اقتصاد،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فرهنگ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هنر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عرصه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]روابط[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بین[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]المللی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کارگیری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بهره[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جستن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برخی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نوآوری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تکنیکی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سخت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]افزاری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نرم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]افزاری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جهت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ارتقاء[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سرعت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کیفیت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شناسایی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بازاریابی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صحیح[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تولیدات[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صنایع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هنرهای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مختلف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]امری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ضروری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عاقلانه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نظر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خواهد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]رسید[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][/font]

[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]میان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هنر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صنعت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فرش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دستباف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عنوان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تولیدی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تجاری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،مصرفی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تزئینی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بخش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عمده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صادرات[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صنایع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دستی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]غیر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نفتی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کشورمان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بخود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اختصاص[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]داد،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سالیانی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شاید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دلیل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]حاکمیت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]افراطی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برخی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نظرات[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شیوه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سنت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گرایانه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]طراحی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تولید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بازاریابی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فروش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دچار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ناهنجاری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هایی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سطح[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تجارت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جهانی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گردیده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][font=.ArabicUIText-Heavy]البته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]لازم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ذکر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عواملی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]چون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]رکورد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اقتصاد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جهانی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تغییر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مکانیزم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]زندگی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مصرف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سطح[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]درآمدجوامع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خریدار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فرش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ایران[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]همچنین[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بروز[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شوک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سیاسی[/font][font=.SFUIText-Semibold][/font][font=.ArabicUIText-Heavy]اقتصادی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نوبه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نقش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مهمی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ایجاد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پدیده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]رکود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دارا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بوده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اند[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][/font]

[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]توجه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]رقابتی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بودن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اقتصاد،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فرهنگ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هنر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عرصه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]روابط[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بین[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]المللی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کارگیری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بهره[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جستن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برخی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نوآوری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تکنیکی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سخت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]افزاری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نرم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]افزاری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جهت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ارتقاء[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سرعت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کیفیت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شناسایی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بازاریابی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صحیح[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تولیدات[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صنایع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هنرهای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مختلف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]امری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ضروری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عاقلانه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نظر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خواهد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]رسید[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][/font]

[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]میان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هنر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صنعت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فرش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دستباف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عنوان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تولیدی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تجاری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،مصرفی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تزئینی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بخش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عمده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صادرات[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صنایع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دستی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]غیر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نفتی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کشورمان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بخود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اختصاص[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]داد،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سالیانی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شاید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دلیل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]حاکمیت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]افراطی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برخی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نظرات[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شیوه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سنت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گرایانه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]طراحی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تولید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بازاریابی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فروش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دچار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ناهنجاری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هایی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سطح[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تجارت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جهانی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گردیده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][font=.ArabicUIText-Heavy]البته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]لازم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ذکر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عواملی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]چون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]رکورد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اقتصاد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جهانی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تغییر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مکانیزم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]زندگی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مصرف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سطح[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]درآمدجوامع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خریدار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فرش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ایران[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]همچنین[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بروز[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شوک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سیاسی[/font][font=.SFUIText-Semibold][/font][font=.ArabicUIText-Heavy]اقتصادی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نوبه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نقش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مهمی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ایجاد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پدیده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]رکود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دارا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بوده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اند[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][/font]
نظارت بر روی بافت فرش کنترل در بافت گروهی فروش آسان فرش
با توجه به رقابتی بودن اقتصاد، فرهنگ و هنر در عرصه روابط بین المللی، به کارگیری و بهره جستن از برخی نوآوری های تکنیکی، سخت افزاری و نرم افزاری در جهت ارتقاء سرعت، کیفیت، شناسایی و بازاریابی صحیح تولیدات صنایع و هنرهای مختلف، امری ضروری و عاقلانه به نظر خواهد رسید.

در میان هنر و صنعت فرش دستباف به عنوان تولیدی تجاری، مصرفی و تزئینی که بخش عمده ای از سهم صادرات صنایع دستی و غیر نفتی کشورمان را به خود اختصاص می داد، سالیانی است که شاید به دلیل حاکمیت افراطی برخی نظرات و شیوه های سنت گرایانه در طراحی، تولید، بازاریابی و فروش دچار ناهنجاری هایی در سطح تجارت جهانی گردیده است. البته لازم به ذکر است عواملی چون رکود اقتصاد جهانی، تغییر مکانیزم زندگی، مصرف و سطح درآمد جوامع خریدار فرش ایران، همچنین بروز شوک های سیاسی- اقتصادی به نوبه خود نقش مهمی را در ایجاد پدیده ی رکود، دارا بوده اند. 
دلايل ضرورت كامپيوتر در صنعت فرش؟
بافت فرش تحت نظارت و نظام معين كارگاهي
بافت فرش هاي بزرگ و يكپارچه
بافت فرش به صورت گروهي
امكان كنترل بافت و بازسازي
نياز به وجود فرش هايي با نقشه هاي معين و شناخته شده
ضرورت انتقال ذوق،خلاقيت،و نوآوري بر روي نقشه
ضرورت ثبت و انتقال نقشه به نسل هاي بعدي
گرچه یک بافت معیوب ممکن است از جهات بسیار زیادی دارای مشکل باشد اما چنو نکته کلیدی وجود دارد که اگر توسط بافنده رعایت شود بافت فرش حداقل دارای کیفیت قابل قبول خواهد بودواگر رعایت نشود ممکن است لطمات غیر قابل جبرانی به فرش وارد شود
باعث رشد ان صنعت ميشود
صفحات: 1 2