تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: مدیریت هزینه های خانوار با استفاده از اکسل
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
سوال 1: مدیریت هزینه های خانواده
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]حتما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پیش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آمده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تعجب[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]همسرتان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پرسید[/font][font=.SFUIText-Semibold][/font][font=.ArabicUIText-Heavy]چرا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ماه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اینقدر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خرجمون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]زیاد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده؟[/font][font=.SFUIText-Semibold]! [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]مگه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]چی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خریدیم؟[/font][font=.SFUIText-Semibold]!” [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شروع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یادآوری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]چیزهایی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هزینه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کردید[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]اما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دقیقا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یادتان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نمی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]حتی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شاید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]احساس[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بلایی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پول[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هایتان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آمده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]متاسفانه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بگو[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مگویی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نیز[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خانه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شکل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گیرد[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]حال[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نظر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بگیرید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اگر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]همه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هزینه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ثبت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کرده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بودید،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]الان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]لیست[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هزینه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ثبت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]رجوع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کردید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بدون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شبهه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]متوجه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شدید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مبلغ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صرف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]چه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]چیزی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]اما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فواید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ثبت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هزینه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اینجا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ختم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نمی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شود[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ساده[/font][font=.SFUIText-Semibold] [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]شما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]توانید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هزینه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تحلیل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنید[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]کدامیک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ضروری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بود؟[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کدامیک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بیش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اندازه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بود؟[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ماهیانه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]چقدر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تفریح[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هزینه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنیم؟[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اگر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بخواهیم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تفریح[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بیشتر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنیم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کدام[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هزینه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]توانیم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بکاهیم؟[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]اینجاست[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مشخص[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ثبت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دقیق[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هزینه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]استفاده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دسته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بندی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مناسب[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]توانید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سبک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]زندگی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اشراف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پیدا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بهتر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برنامه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ریزی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نمایید[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]حتی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بوسیله[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]توانید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سلامت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تغذیه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خانواده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نیز[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]محک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بزنید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ببینید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]درصد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مصرف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گوشت،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]غلات،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]میوه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]لبنیات[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font][font=.SFUIText-Semibold][/font][font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خانه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]چقدر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بوده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]چقدر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]توصیه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پزشکی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سلامتی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سازگار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است؟[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]پس،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]همین[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]امروز[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شروع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنید[/font][font=.SFUIText-Semibold]! [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]اگر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هنوز[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]قلم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کاغذ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]وفادارید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]استفاده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنید[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]دفترچه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بردارید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مخارج[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مختلف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جدول[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]درست[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنید[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]اگر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اهل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]استفاده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فناوری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هستید،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نرم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]افزارهای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کامپیوتری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]موبایلی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]استفاده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنید[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]نرم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]افزار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اکسل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جدول[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بندی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اطلاعات[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جمع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تفریق[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اعداد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]راحتی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اختیار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]قرار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دهد؛[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نرم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]افزارها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اپلیکیشن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تخصصی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]حسابداری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شخصی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تولید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اند[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]ما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پیشنهاد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنیم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گوشی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هوشمند[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]استفاده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنید[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]زیرا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]همواره[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]همراه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شماست[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بلافاصله[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]توانید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]استفاده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنید[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]یک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نرم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]افزار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خوب[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]باید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]امکان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بدهد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بتوانید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هزینه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فورا[/font][font=.SFUIText-Semibold] [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]ثبت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنید[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]اپلیکیشن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]حسابداری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شخصی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خانه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ما[/font][font=.SFUIText-Semibold] [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مسابقه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خانه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نیز[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]توسط[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خانواده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]استفاده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شود[/font][font=.SFUIText-Semibold] [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]همین[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هدف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]طراحی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]بسیار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سبک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سریع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اجرا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]همان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صفحه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اول[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آماده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دریافت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مبلغ،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دسته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بندی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]توضیحات[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هزینه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شماست[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]همچنین[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گزارش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آماری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نموداری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تحلیل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هزینه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]درآمدها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کمک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کند[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][/font]
خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی از جهات مختلف مورد توجه متخصصین بوده است. یکی از مهمترین مشکلاتی که خانواده ها با آن دست و پنجه نرم می کنند مشکلات اقتصادی است که عموما ناشی از عدم دخل و خرج مناسب آن هاست . به عبارت دیگر ریشه مشکلات اقتصادی خانوار ها نه به علت کمبود درآمد بلکه به دلیل عدم توزیع بهینه هزینه هاست.