تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: سوال این هفته
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
سوال:تفاوت مانیتورهای LED,LCD,OLEDوپلاسما از لحاظ طول عمر وکیفیت تصویروساختاردرونی چیست؟
منظور از عمر مفید این نیست که بعد از مدتی تلویزیون شما قرار است از کار بیفتد بلکه عمر مفید تلویزیون مدت زمانی است که طول میکشد تا روشنایی تلویزیون شما به نصف مقدار اولیش قابل استفاده است ولی روشنایی ان کمتر می شود.
از ان جایی که تلویزیون های امروزی روشنایی بالایی دارند حتی پس از سپری شدن عمر مفیدشان باز هم عملکرد خوب و قابل قبولی خواهند داشت (البته نه به خوبی تصصویر اولیشان )معمولا تولید کننده گان تلویزیون و پنل ها در مورد عمر مفید محصولات خود حرفی به میان نمی اورند.
(22-05-2018, 12:24 AM)Smeilitehrani نوشته: [ -> ]سوال:تفاوت مانیتورهای LED,LCD,OLEDوپلاسما از لحاظ طول عمر وکیفیت تصویروساختاردرونی چیست؟

[font=.Arabic UI Text][font=.SFUIText-Semibold] (LCD[/font][font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font][font=.SFUIText-Semibold] Plasma[/font][font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font][font=.SFUIText-Semibold] CRT[/font][font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font][font=.SFUIText-Semibold]TFT[/font][font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font][font=.SFUIText-Semibold] Laser TV[/font][font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font][font=.SFUIText-Semibold] Projection TV [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یا[/font][font=.SFUIText-Semibold] OLED) [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بارها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بارها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]زبان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]افرادی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]زیادی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شنیده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مقاله[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خواهیم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تکلیف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کلمات[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برایتان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]روشن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنیم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صورتیکه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]قصد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دارید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تلویزیون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جدیدی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بخرید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پیشنهاد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مقاله[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بخوانید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]چون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]قرار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خرید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پول[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]زیادی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بپردازند[/font][font=.SFUIText-Semibold] ([/font][font=.ArabicUIText-Heavy]اگر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]چه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اخیراً[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خیلی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ارزان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده[/font][font=.SFUIText-Semibold]! ) [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دیگر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اینکه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]امروزه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تلویزیون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]امکانات[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پیش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]روی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مثل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ماهواره،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فیلم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]وی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جدید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]زیرنویس[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فارسی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]همزمان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کشور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بزرگ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دنیا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فقط[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]۱۰۰۰[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تومان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]قطعاً[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]زمان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]زیادی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خواهید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نشست[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]وضعیّت[/font][font=.SFUIText-Semibold] Laser TV [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]هم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]علی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]الرغم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اعلام[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کیفیّت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]رنگ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بالاتر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]قیمت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پایین[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font][font=.SFUIText-Semibold] LCD [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خبری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نیست[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بهتر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فکرش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نکنید[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]پس[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اینجا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دو[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مبحث[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تکلیفش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مشخص[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]امّا[/font][font=.SFUIText-Semibold] Projection TV: [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]بر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اساس[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تکنولوژی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دستگاه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پروژکتور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کند[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سالن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اجتماعات[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]استفاده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اینکه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دستگاه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پروژکتور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بیرون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]قرار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بگیرد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]داخل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تلویزیون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]قرار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گرفته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تصویر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پشت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صفحه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تلویزیون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نمایش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دهد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اگر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]لامپ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پروژکتور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بسوزد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]راحتی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تعویض[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شود[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]امّا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اصلاً[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]منازل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مناسب[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نیست[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]چون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کیفیّت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تصویری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پایینی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دارد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مکان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بزرگ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نمایشی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مثل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سالن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فرودگاه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هتل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بزرگ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تولید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اند،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بنا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]براین[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]قید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خرید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اینگونه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دستگاه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بزنید[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][/font]

[font=.Arabic UI Text][font=.SFUIText-Semibold]TFT [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]چیست؟[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یا[/font][font=.SFUIText-Semibold] TFT [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]تکنولوژیی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شکل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پیشرفته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آن[/font][font=.SFUIText-Semibold] LCD [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سازند[/font][font=.SFUIText-Semibold] (Liquid Crystal Display). [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عبارت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دیگر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]وقتی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صحبت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font][font=.SFUIText-Semibold] TFT [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنیم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]منظور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]همان[/font][font=.SFUIText-Semibold] LCD [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]موبایل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گرفته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]لپ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تاپ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سایر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دستگاه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هایی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صفحه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نمایش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دارند[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]استفاده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شود[/font][font=.SFUIText-Semibold]. TFT [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]اختصار[/font][font=.SFUIText-Semibold] Thin Film Transistor [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]بوده،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بدینصورت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]روی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صفحه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بسیار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نازک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شفاف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تعداد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مشخصی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ترانزیستورها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نسبت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مستقیم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ابعاد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صفحه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نمایش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دارد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]قرار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گرفته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نحوی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جهت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]روشنایی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پیکسل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نقطه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نورانی،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ترانزیستور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جهت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]رنگ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آبی،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سبز[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]قرمز[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تعبیه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جریان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]الکتریکی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]متناسب[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تصویری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]قرار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نمایش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دهد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عبور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نورهای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پشت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]زمینه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]توسط[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]لامپ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فلورسنت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مهتابی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خودمان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]روشن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جلوگیری،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اجازه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عبور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اجازه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عبور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کامل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دهد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آنچه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بینیم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]حاصل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ترکیب[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عناصر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]یک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نکته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مهم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]باید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نظر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]داشته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ترانزیستورها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خودشان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ساطع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نمی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنند[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بلکه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جلوی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]منبع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گرفته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اجازه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عبور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آنرا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دهد،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نکته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مهم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]افتراق[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مهم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تلویزیون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پلاسما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خودشان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ساطع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنند[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][/font]

[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]امروزه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کلمه[/font][font=.SFUIText-Semibold] TFT [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]کمتر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]استفاده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کلمه[/font][font=.SFUIText-Semibold] LCD [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]بکار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شود[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]موضوع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شاید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خاطر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]باشد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font][font=.SFUIText-Semibold] TFT [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]یک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تکنولوزی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مثل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کارت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گرافیکی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تکنولوژی[/font][font=.SFUIText-Semibold] aTi [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font][font=.SFUIText-Semibold] nVida [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]ساخته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شوند[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مدل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مختلف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مثل[/font][font=.SFUIText-Semibold] Radeon , Geforce [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]توسط[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شرکت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مختلفی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مثل[/font][font=.SFUIText-Semibold] MSI[/font][font=.ArabicUIText-Heavy]،[/font][font=.SFUIText-Semibold] Asus [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]ساخته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بازار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عرضه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گردند[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]تلویزیون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پلاسما[/font][font=.SFUIText-Semibold] (Plasma): [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]تلویزیون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پلاسما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تکنیک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]لامپ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فلورسنت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مهتابی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خودمان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]استفاده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنند[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ولی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شکل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بسیار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پیشترفته؛[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صفحه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نمایش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پلاسما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فضاهای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بسیار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ریزی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تشکیل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بنام[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سلول[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سلول[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]از[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]محفظه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شیشته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]داخل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گاز[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نئون[/font][font=.SFUIText-Semibold]- [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]زنون[/font][font=.SFUIText-Semibold] ( neon-xenon gas) [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]پر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تشکیل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]حال[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]متناسب[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تصویر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مورد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نظر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گازهای[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]داخل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سلول[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تعداد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سلول[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نیز[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]متناسب[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]با[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اندازه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تلویزیون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]باشند[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تحریک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]الکتریکی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شوند[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شیشه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جدار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]حاوی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فسفر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سبز،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]قرمز،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آبی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برخورد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنند[/font][font=.SFUIText-Semibold] ([/font][font=.ArabicUIText-Heavy]ضربه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]زنند[/font][font=.SFUIText-Semibold]) [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]حصل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]این[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]واکنش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تصویری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سازنند[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بینیم[/font][font=.SFUIText-Semibold]. [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]اگر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دقّت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کرده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]باشید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تکنولوژی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پلاسما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سلول[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تولید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنند[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ولی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font][font=.SFUIText-Semibold] LCD [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]جلوی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نور[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]گیرند[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]حالا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]رسیم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]که[/font][font=.SFUIText-Semibold] LCD [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]بخریم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یا[/font][font=.SFUIText-Semibold] Plasma:[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]برتری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تلویزیون[/font][font=.SFUIText-Semibold] Plasma [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]نسبت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font][font=.SFUIText-Semibold] LCD:[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]دراندازه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بزگتری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تولید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شوند[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یعنی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کمتر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]۳۷[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اینج[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ندارند[/font][font=.SFUIText-Semibold] ([/font][font=.ArabicUIText-Heavy]البته[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]۳۲[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مدّت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کوتاهی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تولید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شد[/font][font=.SFUIText-Semibold]) [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]چه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اندازه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بیشتر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شود[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نسبت،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]قیمت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]آن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کاهش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یابد[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]نسبت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنتراست[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بالاتری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دارند[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بعبارتی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دیگر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]رنگ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سیاه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سیاه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سفید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]را[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سفید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نشان[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دهند[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]کیفیّت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]رنگ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بهتری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دارند[/font][font=.SFUIText-Semibold]. ([/font][font=.ArabicUIText-Heavy]کنتراست[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بالاتر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شفافیّت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بهتر[/font][font=.SFUIText-Semibold])[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]کیفیّت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تصاویر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]متحرک[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سریع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پلاسما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بهتر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]است[/font][font=.SFUIText-Semibold].[/font][/font]

[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]نقاط[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ضعف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تلویزیون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پلاسما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نسبت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font][font=.SFUIText-Semibold] LCD:[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]حسّاس[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بودن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پدیده[/font][font=.SFUIText-Semibold] Burn-in of Static Images ( [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]یعنی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اگر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تصویر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]روی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پلاسما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مدتی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ساکن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بماند[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مدّت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ها[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اثرش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]صفحه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نمایش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ماند،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]یا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]جا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]افتادگی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تصویر[/font][font=.SFUIText-Semibold]).[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]حرارت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بیشتری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تولید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]می[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کند[/font][font=.SFUIText-Semibold] ([/font][font=.ArabicUIText-Heavy]مصرف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برق[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بیشتر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دارند[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]۳۰[/font][font=.SFUIText-Semibold] % [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]بیشتر[/font][font=.SFUIText-Semibold])[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]سنگین[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ترند[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مناطق[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مرتفع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خوب[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کارآئی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ندارد[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]طول[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عمر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کمتری[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دارند[/font][font=.SFUIText-Semibold] ([/font][font=.ArabicUIText-Heavy]پلاسما[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]۳۰[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هزار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ساعت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اگر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]روزی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]۸[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ساعت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تلویزیون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نگاه[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنیم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]۹[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سال[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]عمر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]خواهد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کرد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ولی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اخیراً[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تا[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]۵۰هزار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ساعت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تولید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اند[/font][font=.SFUIText-Semibold] . [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]ولی[/font][font=.SFUIText-Semibold] LCD ([/font][font=.ArabicUIText-Heavy]ال[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دی[/font][font=.SFUIText-Semibold]] [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]۶۰[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هزار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ساعت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]و[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]اخیراً[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font][font=.SFUIText-Semibold] LCD ([/font][font=.ArabicUIText-Heavy]ال[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]دی[/font][font=.SFUIText-Semibold]) [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]۱۰۰[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هزار[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ساعت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]هم[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تبلیغ[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]شده[/font][font=.SFUIText-Semibold])[/font][/font]

[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]نقاط[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]قوّت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تلویزیون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font][font=.SFUIText-Semibold] LCD [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]نسبت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پلاسما[/font][font=.SFUIText-Semibold]:[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]تولید[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]حرارت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کمتر[/font][font=.SFUIText-Semibold]( [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]مصرف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]برق[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کمتر،[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]۳۰[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]درصد[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کمتر[/font][font=.SFUIText-Semibold])[/font][/font]
[font=.SF UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]نداشتن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]پدیده[/font][font=.SFUIText-Semibold] burn-in of static images[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]نداشتن[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مشکل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ارتفاعات[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بالا[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]روشنی[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]بیشتر[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تصاویر[/font][/font]

[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]نقاط[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]ضعف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]تلویزیون[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]های[/font][font=.SFUIText-Semibold] LCD [/font][font=.ArabicUIText-Heavy]نسبت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]به[/font][font=.SFUIText-Semibold] Plasma:[/font][/font]
[font=.Arabic UI Text][font=.ArabicUIText-Heavy]نسبت[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کنتراست[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]کمتر[/font][/font]
[align=right][color=#454545][font=.Arabic UI Text][size=xx-large][font=.ArabicUIText-Heavy]ضعف[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]در[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]نمایش[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]حرکات[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]سریع[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]مثل[/font] [font=.ArabicUIText-Heavy]فوتبال[/font] [size
از آنجایی که تلوزیون های امروزی روشنایی بالایی دارند پس از سپری شدن عمر مفیدشان بازهم عملکرد خوب و قابل قبولی خواهند داشت . معمولا تولید کنندگان تلوزیون و پنل ها در مورد عمر مفید محصولات خود حرفی به میان نمی آورند .