تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: خشونت
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
انواع خشونت در بازی های رایانه ای چیست؟
پرخاشگری دیدن صحنه های قتل و خونریزی ....استفاده از وسایل خطرناک مثل انواع اسلحه ..چاقو ..شمشیر و غیره ...درگیری های شدید فیزیکی دونفر در بازی در نهایت کشته شدن یکی از آنها
دیدن در گیری فیزکی بین دونفر دیدن صحنه های خشونت آمیز استفاده از ابزارهایی خطرناک
دیدن در گیری فیزکی بین دونفر دیدن صحنه های خشونت آمیز استفاده از ابزارهایی خطرناک
کشت و کشتار
ازار جسمی و روحی
تخریب و شکستن اسباب و وسایل
الودگی صوتی
دشنام و بد دهنی
دربیشتر بازی های رایانه ایخشونت حرف اصلی را می زند مابود کردن از کار انداختن غیرجاندار تخریباموال بالابردن صدا با هدف ترساندن درگیری تن به تن با هدف آسیب رساندن فیزکی گرفتن حیات موجودزنده از نمونه های مشاهده شدهددر بازی های رایانه است.